Activities

The European Commission, through the Department of Agriculture and Rural Development, is engaged in a series of activities to support EU farmers as well as food security, the environment and rural areas. EU promotion policy helps EU producers sell their agricultural products in an increasingly competitive global market, providing jobs and growth for local farmers. The Commission will allocate €185.9 million in 2023 to finance promotional activities for sustainable and high-quality EU agri-food products in the EU and worldwide. The Commission adopted the 2023 promotion policy work program, which contributes to the realization of the European Commission's political priorities for 2019-24, in particular the Farm to Fork strategy.

The promotion projects selected in 2023 are expected to highlight and favor products that match the objectives as
01

Encouraging sustainable practices in EU agriculture

read more
02

Advancement of animal welfare

Read more
03

Promoting the consuming of fresh fruits and vegetables, as well as healthy and sustainable diets

Read more
The strategy "A European Green Deal" which aims to turn Europe into the first climate-neutral continent.

Climate change and environmental degradation are an existential threat to Europe and the world. To overcome these challenges, the "European Green Deal" will help transform the EU into a modern and competitive economy that efficiently uses resources by ensuring:

  • No net greenhouse gas emissions by 2050
  • Economic growth differentiated from resource use
  • Leaving no country or person behind.
One of the last EU promotional campaigns to stimulate consumer behavior to buy organic products in the supermarket.

Organic umbrella organizations in Sweden, Finland, the Netherlands and Belgium are joining forces to stimulate sales of organic products. On February 1, IFOAM Organics Europe members from these countries will start a project through EU promotional policies which includes a consumer "push" campaign with the aim of learning from each other and increasing the impact on organic growth. In addition to the incentive campaign, this project aims to increase awareness and trust in the EU organic label, also an important driver in the buying behavior of organic products.

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities

Development of the European Organic Market 14 February 2023

The "Being Organic in EU" project as a promotion campaign aims to increase and strengthen the awareness of European organic agriculture in the Italian and German markets, thus increasing awareness and recognition of EU organic farming practices and the EU organic logo.

Free From Food & Health Ingredients 30 – 31 May, Barcelona, Spain

This year's edition will be held on November 21-22, 2023 in Amsterdam. Free From Food is an important activity for the exchange of ideas and needs as well as offering the highest experience related to this industry. All actors and founding partners discuss to create a powerful business platform. For more information:

"A Soil Deal for Europe", 30 May 2023, Brussels, Belgium

Food security, biodiversity and climate resilience rely heavily on healthy soils. The main goal of the Mission 'A soil deal for Europe' is to create 100 living laboratories and seeds to lead the transition to healthy soils by 2030. For this the EU will finance 126 million Euro for 2023.

The role of cities and regions in the "Farm to Fork" strategy April 7, 2023, Brussels, Belgium.

The topic of this meeting is the role played by cities and regions in the implementation of the "Farm to Fork" strategy.

"Grow your Food" day, September 14, 2023

Organic farmers around the world will use social media to share their work experience and their needs. Join the discussion using #IGrowYourFood

Organic September 1-30, England

It is an awareness campaign that runs throughout the month of September and aims to raise awareness of organic products, brands, producers and farmers in England. Organic September intends also to honor all the people who work to make organic food possible by acknowledging the hard work that goes into organic farming and food production. This month is accompanied by many activities, among which are: Search organic products near you! Learn about organic farming! Involve your community in these activities!

Activities
14 Shkurt 2023

Zhvillimi i Tregut Organik Europian

Projekti “Being Organic in EU” si një fushatë promovimi sunon të rrisë dhe fortësojë ndërgjegjesimin për bujqësinë organike europiane në tregjet italiane dhe gjermane duke rritur keshtu dhe ndërgjegjësimin dhe njohjen e praktikave bujqësore organike të BE-së dhe logos organike të BE-së.

7 Prill 2023

Roli i qyteteve dhe rajoneve në strategjinë “Nga Ferma në Tavolinë”

Tema e këtij takimi është roli që luajnë qytetet dhe rajonet në zbatimin e strategjisë “Nga Ferma në Tavolinë”

30-31 Maj

Free From Food & Health Ingredients

Edicioni i këtij viti do të mbahet në datat 21-22 Nëntor 2023 në Amsterdam. Free From Food është një aktivitet i rëndësishëm për shkëmbimin e ideve dhe nevojave si dhe duke ofruar përvojën më të lartë lidhur me këtë industri. Të gjithë aktorët dhe partnerët themelues, diskutojnë për të krijuar një platformë të fuqishme bisnesi. Për më shumë informacion:

30 Maj 2023

“A Soil Deal for Europe”

Siguria ushqimore, biodiversiteti dhe elasticiteti i klimës mbështeten shumë në tokat e shëndetshme. Qëllimi kryesor i Misionit 'Një marrëveshje për tokën për Evropën' është të krijojë 100 laboratorë të gjallë dhe fara për të udhëhequr tranzicionin drejt tokave të shëndetshme deri në vitin 2030. Për këtë BE do të financojë 126 Milion Euro për vitin 2023.

14 Shtator 2023

Dita “Grow your Food”

Fermerët organik në mbarë botën do të përdorin mediat sociale për të ndarë eksperiencën e tyre të punës dhe nevojt e tyre. Bashkohuni në diskutim duke përdorur #IGrowYourFood

1-30 Shtator

Organic September

Është një fushatë ndërgjegjësimi që zgjat gjatë të gjithë muajit Shtator dhe që synon të rrisë ndërgjegjësimin për produktet, markat, prodhuesit dhe fermerët organik në Angli. Shtatori organik është gjithashtu për të nderuar të gjithë njerëzit që punojnë për të bërë të mundur ushqimin organik duke pranuar punën e palodhur që shkon në bujqësinë organike dhe prodhimin e ushqimit. Ky muaj shoqërohet me plot aktivitete ndër të cilat janë: * Kërkimi prodhimet organike afër jush! * Informohu mbi bujqësinë organike! * Përfshini dhe komunitetin tuaj në këto aktivitete!