Legjislacioni Organic

Legjislacioni për bujqësinë organike varion nga vendi në vend. Në rrugën e nisur të vendit tonë drejt unifikimit të legjislacionit me vendet e BE, ka filluar puna dhe për përmirësimin dhe adaptimin e ligjit dhe nën rregulloreve të prodhimit organik. Ligjet që rregullojnë industrinë organike e influencojnë në shumë mënyra zhvillimin e biznesit në këtë sector, pasi ato rregullojnë kuadrin ligjor për:

img

Ligjin, standardet organike të ndryshme, rregullat e tregtisë

Certifikimin dhe akreditimin e tyre

img

Etiketimin dhe marketingun

Rregulloret mbi export-importin e produkteve organike

img

Financimet dhe fushat e kërkimit

Marrëveshjet e tregtisë dhe tregjet organike

Disa burime të vlefshme informacioni mbi Legjislacionin
Rregulloret e reja të BE për prodhimin organik (anglisht)
Dokumenta dhe informacione mbi certifikimin organic
Ligji Shqiptar mbi bujqësinë organike dhe VKM e rregullore (shqip)