Në mbështetje të bashkëpunëtorëve që kanë nevojë për më tepër informacion mbi Rregulloren e re të BE mbi Bujqësinë Organike, në vijim mund të gjeni linkun, i cili përmban pyetjet më të shpeshta dhe përgjigjet përkatëse për çështjet më të ndjeshme në lidhje me Rregulloren e re të BE mbi Bujqësinë Organike:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-rules-faqs_en_1.pdf

Gjithashtu, në link më poshtë jepet informacion mbi Listën e substancave të autorizuara në Rregulloren e BE.
Lista e substancave aktive të lejuara për plehërimin, kontrollin e insekteve dhe dezinfektimin (si dhe shtesat dhe përbërësit e përdorur në përpunim) është finalizuar dhe publikuar:

“OMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165  of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=en

(e disponueshme online në gjuhët Anglisht, Italisht, Gjermanisht, Frëngjisht)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category : 
News
Tags : 
No tags
December 1, 2021
News
December 14, 2021
Në kuadër të projektit OT4D (Biznesi Organik për Zhvillim në Europën ...
News
December 1, 2021
Në mbështetje të bashkëpunëtorëve që kanë nevojë për më tepër informacion mbi ...
News
July 19, 2021
Biznesi Organik për Zhvillim në Europën Lindore (OT4D) Kursi i Formimit Bazë ...